laravel在中间件内生成参数并且传递到控制器中的2种姿势

  • 时间:
  • 来源:斗升之水网
姿势1使用$ request->;属性->;添加($arr)方法演示:注册中间件的这一部分没有提到使用类MidParams //中间件{公共函数句柄($ request,闭包$ next){ $ mid _ params =[' mid _ params ' = > '这是mid _ params '];$ request->;属性->;添加($ mid _ params);//添加参数返回$ next($ request);//继续下一步(即传递给控制器)} classmid控制器扩展控制器{//控制器公共函数测试unc(请求$请求){ $ input _ params = $ request-> input();//获取参数$ mid _ params = $ request->;get(' mid _ params ');//中间件生成的参数返回['my_params'= >;$input_params ,' mid_params'= >;$ mid _ params];//注意:$请求->;属性->;添加此方法输入()无法获取值只能获取(' xxx ')可以获取值}}结果如下:my_params是传递的参数 ,mid_params是中间件生成的参数pose 2使用$ request->;合并($arr)方法演示:类MidParams //中间件{publicfunctionhandle ($ request,闭包$ next){ $ mid _ params =[' mid _ params ' = > '这是mid _ params '];$ request->;合并($ mid _ params);//合并参数返回$ next($ request);} } class mid controller extends controller {//controller public function test dfunc(请求$请求){ $ all _ params = $ request-> input();//获取参数返回['all_params'= >;$ all _ params];}}结果:$请求->;输入()可以获得所有参数。以上两个手势是由laravel在中间件中生成并传递给控制器的,它们都是编辑器共享的内容 。我希望我能给你一篇你可能感兴趣的参考文章:laravel使用中间件作为例子来防止非法登录和权限控制;拉腊维尔讨论了三种中间件在拉腊维尔中的作用;Laravel获取当前请求的控制器和方法;laravel框架控制器的中间件使用分析LARAVEL使用中间件来防止未注册的用户直接访问后台;等级6将增加为指定队列任务设置中间件的功能 。laravel框架中间件除和仅使用示例Laravel5.1框架注册中间件三种场景的详细说明基于Laravel多中间件执行顺序的详细说明